VERGOEDING


Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Omdat ik psychotherapeut ben, wordt uw behandeling in principe vergoed vanuit uw basisverzekering.

Er zijn twee voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar:
1. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts
2. Er is sprake van een vastgestelde of nog vast te stellen diagnose (volgens het DSM V classificatiesysteem)

De hoogte van de vergoeding hangt af van het feit of ik met uw zorgverzekeraar een contract heb afgesloten of van uw verzekeringspolis (natura of restitutie). Voor 2022 heb ik met alle grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea, DSW, ONVZ, ASR en ENO) en met vrijwel alle kleine zorgverzekeraars, een contract, wat betekent dat de kosten van de behandeling meestal vergoed worden door uw zorgverzekering. Alleen met zorgverzekeraar Menzis en Caresq heb ik geen contract. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling. Helaas hanteren sommige zorgverzekeraars een omzetplafond bij gecontracteerde therapeuten, waardoor ik soms gaandeweg het kalenderjaar op mijn website genoodzaakt ben aan te geven welke cliënten van welke zorgverzekeraars ik niet meer kan aannemen, omdat mijn te declareren budget van de desbetreffende zorgverzekeraars bereikt is. Ik houd dit zelf in de gaten en zal cliënten en nieuwe aanmeldingen hier tijdig over informeren. Hoe dit op dit moment is, kunt u terugvinden onder het kopje aanmelding en intake van deze website. Voor uitgebreide informatie over de vergoedingen kun u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Niet verzekerde zorg (OZP): Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg; bv. aanpassingsstoornis/burn-out klachten, partnerrelatieproblematiek, identiteitsproblemen, levensfase-problemen. Deze klachten kunnen wel door mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2017 op 101,03,- euro per sessie.  Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Betaling door uzelf: U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Kosten niet nagekomen afspraak: Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 49,00.

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP:
Artikel 1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.
Artikel 2: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de client in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Artikel 3: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 8: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Het Zorgprestatiemodel (ZPM):
Op 1 januari 2022 wordt het zogenaamde zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit model vervangt het voorgaande DBC-systeem. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor de facturatiemomenten en voor uw eigen risico. Daar waar u met het DBC-systeem een factuur kreeg aan het eind van uw behandeltraject of aan het eind van een behandeljaar, zult u bij de invoering van het zorgprestatiemodel vaker een factuur ontvangen. Deze facturen zullen ook meer gespecificeerd zijn. U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook een zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

In de vrijgevestigde setting zijn drie verschillende zorgprestaties mogelijk:

• consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt.
• consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.
• intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is zorgvraagtypering?
Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Voor 2022 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385 Dit betekent dat u per jaar de eerste €385 zelf betaalt voor het totaal aan zorg (inclusief psychologische zorg) dat u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is. Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Routine Outcome Monitoring (ROM) is een verzamelnaam van methoden die de voortgang en de resultaten van een behandeling meten. Hierbij wordt systematisch de psychische gesteldheid van cliënten voor, tijdens en na de behandeling gemeten. Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Deze kunnen dan gebruikt worden om inzicht te krijgen in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan uw behandelaar, samen met u, regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren. Ook ik maak gebruik van ROM. Om het resultaat van uw behandeling te kunnen meten maken wij gebruik van online vragenlijsten.

 

NZA-tarieven

De NZA-tarieven vindt u in deze pdf