VERGOEDING


Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg opgesplitst in generalistische basis GGZ en in gespecialiseerde GGZ. U kunt bij mij voor beiden typen zorg terecht.

Generalistische basis GGZ
In 2014 is de eerstelijns GGZ overgegaan naar de Generalistische basis GGZ. Dit betekent dat de vergoeding van maximaal 5 sessies is komen te vervallen. Ook de eigen bijdrage is komen te vervallen. Binnen de generalistische basis GGZ bestaan er drie zorgproducten, namelijk kort, middel en intensief. Op welk zorgproduct u recht hebt wordt vastgesteld door de huisarts en de behandelaar. Niet alle problematiek wordt door de zorgverzekeraar vergoedt. Zo vallen bijvoorbeeld relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde problemen buiten de basisverzekering. Soms kan deze zorg wel vergoed worden via een aanvullend pakket of via de werkgever.
Zie http://www.invoeringbasisggz.nl voor meer informatie.

Gespecialiseerde GGZ
In 2014 is de tweedelijns GGZ overgegaan naar de Gespecialiseerde GGZ. Specialistische GGZ is zorg gericht op vaak langer durende en meer complexe problematiek waar psychotherapeutische behandeling voor geïndiceerd is. Mocht uw huisarts twijfelen over de indicatie dan kan hij natuurlijk met mij hierover overleggen. Binnen de SGGZ wordt gebruik gemaakt van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht, worden genoteerd in een DBC. Als de behandeling afgerond wordt, wordt de DBC afgesloten. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Nadat de behandeling is afgesloten, wordt de factuur naar uw zorgverzekeraar of naar uzelf gestuurd.

Vergoedingen
Zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ worden in principe vergoed vanuit het basispakket van de verzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. De hoogte van de vergoeding hangt af van het feit of ik met uw zorgverzekeraar een contract heb afgesloten of van uw verzekeringspolis (natura of restitutie). Houdt er ook rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (in 2018 is dat minimaal € 385,00) aangesproken zal worden. Voor uitgebreide informatie over de vergoedingen kun u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Ik heb met alle grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea, DSW, Multizorg en de Frieslandse) en met vrijwel alle kleine zorgverzekeraars, een contract voor zowel BGGZ als SGGZ, dat betekent dat de kosten van de behandeling meestal vergoed worden door uw zorgverzekering. Alleen met zorgverzekeraar Menzis heb ik geen contract. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling. Helaas hanteren sommige zorgverzekeraars een omzetplafond bij gecontracteerde therapeuten, waardoor ik soms gaandeweg het kalenderjaar op mijn website genoodzaakt ben aan te geven welke clienten van welke zorgverzekeraars ik niet meer kan aannemen, omdat mijn te declareren budget van de desbetreffende zorgverzekeraars bereikt is. Ik houd dit zelf in de gaten en zal clienten en nieuwe aanmeldingen hier tijdig over informeren. Hoe dit op dit moment is, kunt u terug vinden onder het kopje aanmelding en intake van deze website.

Niet verzekerde zorg (OZP): Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg; bv. aanpassingsstoornis/burn-out klachten, partnerrelatieproblematiek, identiteitsproblemen, levensfase-problemen. Deze klachten kunnen wel door mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2017 op 98,- euro per sessie.  Hiervoor hanteer ik een uurtarief van € 98,- euro per sessie. Wanneer u een sessie zelf wilt betalen, hanteer ik eveneens een uurtarief van 98,-euro per sessie.

Kosten niet nagekomen afspraak: Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 47,50.

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP:
Artikel 1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de client.
Artikel 2: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de client in rekening te brengen. Dit betekent dat de client buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de client zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
Artikel 3: De door de behandelaar aan de client gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de client binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 8: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd, verdere behandeling op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.